Lahjan verotus: Pitääkö lahjoista maksaa veroa?

22/12/2020

Joulu on antamisen aikaa ja tämä pätee myös yrityksille. Joulukuussa muistetaan lahjoilla työntekijöitä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Lahja voi olla tietyin edellytyksin yrityksen vähennyskelpoista kulua ja saajalleen täysin verovapaata. Tässä tekstissä käydään läpi, miten lahjoja käsitellään yrityksen ja lahjan saajan verotuksessa.

Lahjat henkilökunalle

Henkilökunnalle annettu lahja on yrityksen verotuksessa vähennyskelpoinen kulu ja tiettyjen edellytyksien täyttyessä saajalleen eli työntekijälle verovapaa. Arvonlisäveroa henkilökuntalahjoista ei saa kuitenkaan vähentää.

Lahjat henkilökunnalle voidaan jakaa kahteen osaan: merkkipäivälahjoihin sekä muihin lahjoihin.

Merkkipäivälahjat

Merkkipäivälahjat voidaan jakaa kahteen osaan: työntekijän ja työnantajan merkkipäiviin. Työntekijän saama lahja on verovapaa, kun se on tavanomainen ja kohtuullinen sekä muu kuin rahalahja tai siihen verrattava suoritus. Monen muun henkilökuntaedun tavoin merkkipäivälahjan verovapauden takaa se, että se koskee kollektiivisesti koko henkilökuntaa eli se on koko henkilökunnan käytettävissä.

Merkkipäivälahja voi olla esimerkiksi erilaiset tavarat, palvelut tai tietyn tavaran tai palvelun ostoon oikeuttava lahjakortti. Raha ja siihen verrattava suoritus on työntekijän palkkaa. Lahjoja annettaessa tulee ottaa huomioon, että rahaksi helposti vaihdettavat lahjat ovat työntekijän palkkaa. Tällaisia lahjoja ovat esimerkiksi pörssiosakkeet tai rahasto-osuudet. Lahjaa valittaessa tulee myös huomioida, että työntekijän vapaasti valittavissa oleva lahja on rahaan rinnastettava eli työntekijän palkkaa. Lahja tulee siis olla työnantajan valitsema. Työntekijän mahdollisuus valita työnantajan määrittelemistä lahjoista ei kuitenkaan tee lahjasta veronalaista.

Työntekijän ja työnantajan merkkipäivät

Työnantaja voi antaa työntekijöilleen heidän omina merkkipäivinään sekä yrityksen merkkipäivinä.

Työntekijän merkkipäiviä ovat esimerkiksi 40-, 50-, 60- ja 70-vuotissyntymäpäivät, hääpäivä, yli 10 vuotta kestänyt palvelussuhde ja eläkkeelle siirtyminen.

Työntekijän merkkipäivänä annetun lahjan kohtuullinen arvo on enintään työntekijän 1-2 viikon bruttopalkkaa vastaava määrä.

Työnantajan merkkipäivät ovat yrityksen ikään liittyvät merkkipäivät, kuten yrityksen 50-vuotispäivä.

Muut lahjat henkilökunnalle

Työnantaja voi muistaa työntekijöitä merkkipäivälahjojen lisäksi myös muilla lahjoilla. Tällaisia lahjoja ovat esimerkiksi joululahjat. Muut vähäiset työnantajan työntekijöilleen antamat lahjat ovat saajalleen verovapaita, kun ne on annettu kollektiivisesti koko henkilökunnalle. Vähäisen lahjan arvo voi olla enintään 100 euroa henkilöä kohden vuodessa. Mikäli työnantaja antaa vuoden aikana useita lahjoja työntekijöilleen, näiden yhteenlaskettu arvo voi olla enintään 100 euroa. Itse lahjaan pätee muuten samat säännöt kuin merkkipäivälahjaan eli lahjoja voi olla esimerkiksi erilaiset tavarat, palvelut tai tietyn tavaran tai palvelun ostoon oikeuttava lahjakortti. Raha ja siihen verrattava suoritus on työntekijän palkkaa eli esimerkiksi joulubonus tai jouluraha on verotettavaa tuloa eli palkkaa.

Myös vähäistä lahjaa valittaessa tulee myös huomioida, että työntekijän vapaasti valittavissa oleva lahja on rahaan rinnastettava eli työntekijän palkkaa. Lahja tulee siis olla työnantajan valitsema.

Lahjat yhteistyökumppaneille ja asiakkaille

Lahjat yrityksen ulkopuolisille tahoille voidaan jakaa kahteen osaan: mainoslahjoihin ja edustuslahjoihin. Rajanveto näiden välille voi olla hankalaa, mutta verotuksen kannalta tärkeää. Yhteistä mainoslahjoilla ja edustuslahjoilla on se, että niitä annetaan yrityksen ulkopuolisille tahoille kuten asiakkaille, toimittajille ja muille yhteistyökumppaneille.

Olen kirjoittanut aiemmin mainoslahjojen ja edustuslahjojen välisestä rajanvedosta edustus-, neuvottelu, virkistys- ja markkinointikuluja käsittelevässä blogitekstissä 17.9.2020. Voit lukea blogin täältä: https://www.tilitoimistoaly.com/l/mita-eroa-on-neuvottelu-ja-edustuskuluilla/

Mainoslahja

Mainoslahjat ovat 100% vähennyskelpoisia yrityksen tuloverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa. Mainoslahjaksi voidaan katsoa lahjoja, jotka ovat arvoltaan vähäisiä (maksimissaan 50 euroa) ja annetaan samanlaisena usealle vastaanottajalle. Mainoslahja voi olla esimerkiksi yrityksen tuotenäyte tai kuulakärkikynä, jossa on yrityksen logo.

Edustuslahja

Edustuslahjat ovat vain 50% vähennyskelpoisia yrityksen tuloverotuksessa ja arvonlisäveroa niistä ei voi vähentää ollenkaan. Edustuslahjan saajan on liityttävä yrityksen liiketoimintaan eli kyseessä voi olla liikekumppani. Edustuslahjaksi katsotaan usein lahjat, jotka valittu yksilöllisemmin lahjan vastaanottajaa miettien. Jouluisin annetaan usein alkoholilahjoja liikekumppaneille ja nämä katsotaan verotuksessa käytännössä aina liittyvän edustamiseen.

Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen

Joulun aikaan lahjojen antamisen lisäksi yritykset lahjoittavat usein varojaan myös hyväntekeväisyyteen, mutta niiden kanssa kannattaa olla tarkkana, koska verottajalla on tarkat ohjeet liittyen niiden vähennyskelpoisuuteen. Lahjoitukset voidaan jakaa kahteen osaan: arvoltaan vähäisiin lahjoitukseen yleishyödylliseen tarkoitukseen sekä lahjoitusvähennykseen oikeuttavaan tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen.

Arvoltaan vähäinen lahjoitus yleishyödylliseen tarkoitukseen

Arvoltaan vähäiset lahjoitukset yleishyödylliseen ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen ovat vähennyskelpoisia menoja yrityksen verotuksessa. Lahjoitukset voivat olla raha- tai esinelahjoituksia ja niitä saa vähentää yrityksen verotuksessa enintään 850 € lahjoituksen saajaa kohti.

Lahjoitus tiedettä, taidetta tai suomalaisten kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen

Tuloverolain 57§:n mukaan yritykset voivat saada lahjoitusvähennyksen lahjoituksista, jotka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen. Verohallinto on nimennyt yhdistykset, laitokset ja säätiöt, joiden varsinaisena tarkoituksena on suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen. Listan löydät täältä:

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/tietosuoja-ja-julkisuus/verotuksen_julkiset_tiedo/muut_julkiset_tiedo/verohallinnon_nimeamat_lahjoituksen_saa/

Vähennyskelpoisen lahjoituksen alaraja on 850 euroa. Vähennyskelpoisen lahjoituksen yläraja on 250 000 euroa, kun lahjoituksen saaja on ETA-maa (Euroopan talousalueella sijaitseva valtio) tai ETA-alueella oleva julkista rahoitusta saava yliopisto tai korkeakoulu. Verohallinnon nimeämien lahjoituksensaajien kohdalla vähennyskelpoisen lahjoituksen yläraja on 500 000 euroa.